Prečo družstvo

Najčastejšie právne formy podnikania na Slovensku sú spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) a živnosť. Tieto dve právne formy môže založiť aj jedna osoba. Optimálne na podnikanie však môže byť aj družstvo. Samotný názov síce vyvoláva dojem prežitku, ale táto právna forma má viacero výhod, ktoré obchodné spoločnosti nemajú. V časoch po koronakríze môžu družstvá naberať na význame.

Družstvo – spoločenstvo neuzavretého počtu osôb za účelom podnikania.

Družstvo je jedna z právnych foriem podnikania. Obchodný zákonník ho definuje ako spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania, alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.

Ide o súkromnoprávny podnikateľský subjekt, v ktorom súkromní vlastníci dobrovoľne združia svoj kapitál, investície, finančné prostriedky za účelom spoločného zveľaďovania a zhodnocovania. Tým sa majetok stáva spoločným družstevným vlastníctvom všetkých členov, avšak podielovo vo výške podľa počtu a výšky členských vkladov.

Výhodou je anonymita členov družstva a výšky ich vkladov, keďže zoznam členov eviduje len predstavenstvo družstva. Mená a výšky vkladov sa nikde inde nepreukazujú ani neposielajú.

Po konaní členskej schôdze vždy minimálne raz za rok, väčšinou po daňovom priznaní, t.j po 31.3. predstavenstvo prednesie a odprezentuje činnosti družstva a celkové zhodnotenie spoločného majetku, taktiež aj jednotlivo na každý jeden členský vklad. Členskej schôdze sa môže zúčastniť každý jeden člen.

Raz ročne je možné po písomnej žiadosti člena jeho členstvo zrušiť a vyplatiť tzv. vyrovnávací podiel, čo je plná výška všetkých členských vkladov člena družstva. Akonáhle sa tak stane v tomto momente členstvo v družstve zaniká.

Všetky pravidlá a podmienky družstva upravujúce vznik členstva, zánik členstva, vyplatenie členských vkladov, počet hlasov pri hlasovaní na členskej schôdzi upravujú stanovy družstva. Stanovy družstva dostáva každý jeden člen a pred vstupom do družstva sú každému záujemcovi k dispozícii k nahliadnutiu.

Facebook